Planar


Planane omfattar no eit nedlagt gardsbruk på Eide gnr 35 bnr 1, med utmark og nokre tilstøytande eigedommar, gnr 36/14 og 36/18. På sikt ynskjer vi også å legge til rette for at eigedommen på Skorpa vert ein del av økogrenda.

Det er sett i gong utarbeiding av reguleringsplan der ein i fyrste omgong tek sikte på å legge til rette for mellom anna installasjonar som:

– Undervisnings og forsamlingslokale
– Administrasjon
– Diverse gardshus knytta til drifta
– Nye bustader i klyngetun
– Leiligheiter/rom for besøkande og periodebebuarar
– Drivhus
– Parsellhagar
– Diverse mindre næringsverksemder
– Småbåthamn

Arbeidet med planprosessen er tufta på arbeid som tre ingeniørstudentar ved Ingeniørhøgskulen i Bergen gjorde i høvet til deira bacheloroppgåve innan arealplanlegging våren 2013, der Eide Økogrend var case.

3D modell av Eide økogrend.

3D modell av Eide økogrend.

3D modell av Eide økogrend.

3D modell av Eide økogrend.

Situasjonsplan

Situasjonsplan.

PowerPoint-presentasjon

Plakat for presentasjon av bacheloroppgåve om Eide Økogrend.

Aktuelt

Aktivitetar

Det er for tida ingen planlagte aktivitetar